Εισηγήσεις της Trojan Economics σε σχέση με το νομοσχέδιο για τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων γίνονται δεκτές

Oct 21, 2013 | Mergers, Public consultations

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») έκανε δεκτές εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Trojan Economics στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί του Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2013».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποδέχθηκε την εισήγηση της Trojan Economics για τροποποίηση των άρθρων 20 και 21 αναφορικά με το κριτήριο ουσιαστικού ελέγχου ώστε να γίνεται αναφορά σε «σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού» και να συνάδει με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ. 139/2004. Η Επιτροπή αποδέχθηκε επίσης την εισήγηση για τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 33(2) και 42(4) αναφορικά με το δικαίωμα ακροάσεως ενώπιον της Επιτροπής και συλλογής πληροφοριών έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των επιχειρήσεων να παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή ή/και να παρουσιάζονται ενώπιόν της. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποδέχθηκε την εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 και του άρθρου 12(2) του νομοσχεδίου, ώστε τόσο τα κατώτατα όρια κοινοποίησης όσο και τα τέλη κοινοποίησης να τροποποιούνται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής.

 

Subscribe to our Newsletter