Η Πρόταση Οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

Dec 4, 2013 | Action for damages, Competition policy

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Συμβούλιο) σε συνεδρία του που έλαβε χώρα στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2013 συμφώνησε στην υιοθέτηση μιας γενικής προσέγγισης αναφορικά με την πρόταση οδηγίας για τη διευκόλυνση των αγωγών αποζημίωσης σε θύματα παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Η εν λόγω συμφωνία βασίστηκε σε συμβιβαστικές προτάσεις που υπέβαλε η Προεδρία του Συμβουλίου και η σχετική ομάδα εργασίας για τον Ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Συμβούλιο κάλεσε την Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη βάση της γενικής προσέγγισης, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία και να ψηφιστεί η Οδηγία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Συνοπτικά, η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στο να διευκολύνει τις αξιώσεις αποζημίωσης από τα θύματα παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Η εφαρμογή της σχετικής οδηγίας στην Κύπρο, όπως και στα άλλα κράτη της Ε.Ε., αναμένεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Η εναρμόνιση και η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων αποζημίωσης εντός της Ε.Ε., θα επιτρέψει στα θύματα των παραβάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας να λαμβάνουν πλήρη αποζημίωση τόσο για την πραγματική απώλεια όσο και για διαφυγόντα κέρδη.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης είναι εγγυημένο από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ωστόσο η πρακτική εφαρμογή αυτού του δικαιώματος καθίσταται δυσχερής μέχρι και ως αδύνατη λόγω των διαφορετικών εθνικών κανόνων και διαδικασιών. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα θύματα των παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο) δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστησαν.

Subscribe to our Newsletter