‘Ερευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κρατική ενίσχυση για αναδιάρθρωση της Cyprus Airways

Feb 5, 2014 | State aid

Σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες (4 Φεβρουαρίου 2014) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») αναφέρει ότι ξεκίνησε εις βάθος έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον το σχέδιο της Κύπρου για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης της Cyprus Airways (Κυπριακές Αερογραμμές) με ποσό ύψους 102 εκατ. ευρώ είναι συμβατό με τους κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΕΕ»).

Η Επιτροπή θα εξετάσει, ιδίως, κατά πόσον το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι κατάλληλο για να καταστεί η Cyprus Airways βιώσιμη χωρίς συνέχιση της κρατικής στήριξης και για να αντισταθμιστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω της κρατικής ενίσχυσης. Η κίνηση εις βάθος έρευνας δίνει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα υπό εξέταση μέτρα, χωρίς ωστόσο να προδικάζεται το αποτέλεσμα της έρευνας.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η Κύπρος κοινοποίησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην Επιτροπή πακέτο βοήθειας ύψους 102,9 εκατ. ευρώ για την αναδιάρθρωση του εθνικού της αερομεταφορέα, της Cyprus Airways, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες εδώ και αρκετά χρόνια. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης καλύπτει την περίοδο 2012-2017. Περιλαμβάνει εισφορά κεφαλαίου ύψους 31,3 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε το 2012, μετατροπή χρεών της εταιρείας σε ίδια κεφάλαια ύψους 63 εκατ. ευρώ και ποσό 8,6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του Ταμείου Προνοίας της εταιρείας, ενός συστήματος παροχών για το προσωπικό που εργάζεται στην Κύπρο (εκτός των πιλότων), το οποίο χρηματοδοτείται από συνεισφορές των εργαζομένων και της Cyprus Airways.

Οι αμφιβολίες της Επιτροπής επικεντρώνονται κυρίως στο κατά πόσον το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι κατάλληλο για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Cyprus Airways και να μπορέσει η αεροπορική εταιρεία να αντεπεξέλθει στις πιθανές προκλήσεις της αγοράς των αεροπορικών μεταφορών τα επόμενα χρόνια. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης αμφιβολίες αναφορικά με την προτεινόμενη μείωση μεταφορικής ικανότητας μέσω ακύρωσης δρομολογίων ώστε να αντισταθμιστούν οι στρεβλώσεις που προκαλούνται στον ανταγωνισμό από την κρατική ενίσχυση. Επίσης, η Επιτροπή διατυπώνει την ανησυχία της ότι η συμμετοχή της εταιρείας στο κόστος αναδιάρθρωσης μπορεί να είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στην ΕΕ, η ενίσχυση αναδιάρθρωσης μπορεί να χορηγείται μόνο μία φορά σε διάστημα 10 ετών, ώστε οι μη αποδοτικές εταιρείες να μην διατηρούνται τεχνητά στη ζωή με επαναλαμβανόμενες ενισχύσεις (αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης»). Η Επιτροπή ενέκρινε ήδη το 2007 ενίσχυση αναδιάρθρωσης για την Cyprus Airways (βλ. Υπόθεση C10/2006, απόφαση της 7ης Μαρτίου 2007). Έκτοτε, η αεροπορική εταιρεία επωφελήθηκε από πρόσθετες κρατικές ενισχύσεις, όπως η εισφορά κεφαλαίου το 2012 και το δάνειο διάσωσης ύψους 34,5 εκατ. ευρώ το 2013. Τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή κίνησε εις βάθος έρευνα για τα μέτρα αυτά και σχεδιαζόμενη κρατική αποζημίωση του πλεονάζοντος προσωπικού της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι εξαίρεση στην αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης» μπορεί να χορηγηθεί σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις. Όπως σημειώνει η Επιτροπή, σε αυτό το στάδιο, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την εξαίρεση της διερευμόμενης κρατικής ενίσχυσης της Cyprus Airways από την αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης».

 

Το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-107_el.htm

Subscribe to our Newsletter