Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο τροποποιητικος νόμος για την προστασία του ανταγωνισμού στην Κύπρο

Jun 19, 2014 | Competition policy

Με τον Νόμο 41(Ι)/2014 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 28/3/2014 και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, τροποποιήθηκε ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος 13(Ι)/2008.

Η τροποποίηση του Νόμου προήλθε από την ανάγκη ενίσχυσης των εξουσιών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού μέσω της σύγκλισης της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο για την εξασφάλιση ενός υψηλότερου επιπέδου αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.

Ειδικότερα οι βασικές αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

 

1) Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξοπλίζεται με τις πιο κάτω πρόσθετες εξουσίες:

α) Να καθορίζει κριτήρια για την εξέταση καταγγελιών κατά προτεραιότητα. Τα κριτήρια αυτά θα λαμβάνουν υπόψη ιδίως το δημόσιο συμφέρον, τις πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και/ή στους καταναλωτές. Η απόφαση της Επιτροπής σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια θα εκδίδεται κατόπιν διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης, και θα δύναται να τροποποιηθεί όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση εντός τριών ετών από την δημοσίευσή της στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

β) Να διεξάγει έρευνες σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όταν η πορεία των εμπορικών συναλλαγών, η δυσκαμψία των τιμών ή άλλες περιστάσεις δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία.

γ) Να λαμβάνει δηλώσεις μέσα από συνεντεύξεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συναινεί προς αυτό, με σκοπό τη λήψη δηλώσεων αναφορικά με το αντικείμενο της διενεργούμενης έρευνας. Αυτή η εξουσία δίνει πρόσθετη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών που σκοπό έχει την ταχύτερη διεκπεραίωση των ερευνών.

δ) Να συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές ή άλλες αρχές που ασκούν έλεγχο σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και να ζητά τη συνδρομή τους καθώς επίσης να συνάπτει Πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλες Αρχές Ανταγωνισμού.

 

2) Τροποποιούνται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιτροπή για παραβάσεις των διατάξεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου. Οι νέες διοικητικές κυρώσεις τέθηκαν σε ισχύ στις 28/03/2014.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο:

α) Ανερχόμενο μέχρι το 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή μέχρι το άθροισμα του 10% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι μέλος της παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος κύκλος εργασιών πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, για κάθε παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6 και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ ή/και 102 ΣΛΕΕ.

β) Ανερχόμενο μέχρι το πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν συμμορφώνονται με την εκδοθείσα απόφαση της Επιτροπής για τερματισμό της διαπιστωθείσας παράβασης και αποφυγής επανάληψης στο μέλλον ή/και με την επιβολή όρων και μέτρων συμπεριφοράς και/ή διαρθρωτικού χαρακτήρα.

γ) Ανερχόμενο μέχρι το δέκα τοις εκατόν (10%) του κύκλου εργασιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν εκπληρώνουν αναληφθείσες από αυτές δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτικές σύμφωνα με εκδοθείσα απόφαση της Επιτροπής.

δ) Ανερχόμενο μέχρι το πέντε τοις εκατόν (5%) του κύκλου εργασιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο μέχρι το πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε ημέρα παράλειψης αυτής να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση της Επιτροπής για λήψη προσωρινών μέτρων σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων ενεργούν κατά τρόπο που αντιβαίνει σε απόφαση της Επιτροπή για τη λήψη προσωρινών μέτρων.

ε) Ανερχόμενο μέχρι και το ένα τοις εκατόν (1%) του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων από την Επιτροπή πληροφοριών εντός ταχθείσας προθεσμίας, ή/και εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ψευδών, ελλειπών ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Στην περίπτωση της παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών εντός ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται πρόσθετα να επιβάλει πρόστιμο ανερχόμενο μέχρι το πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.

στ) Ανερχόμενο μέχρι και το ένα τοις εκατόν (1%) του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος σε περίπτωση που επιχείρηση στα πλαίσια διεξαγωγής αιφνίδιας έρευνας από την Επιτροπή, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας επιδεικνύει ελλειπή ή αλλοιωμένα τα αιτηθέντα από την Επιτροπή αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα επαγγελματικά έγγραφα.

ζ) Ανερχόμενο μέχρι το πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης σε περίπτωση που επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί με την εντολή της Επιτροπής για διενέργεια αιφνίδιας έρευνας.

Subscribe to our Newsletter