Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων

Jul 22, 2014 | Competition policy, Mergers

Στις 20 Ιουνίου 2014 τέθηκε σε εφαρμογή ο Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Νόμος του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (εφεξής ο «νέος Νόμος»), ο οποίος αντικατέστησε τους περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμους του 1999 έως 2000. Στη δημόσια διαβούλευση, που προηγήθηκε της ψήφισης του Νόμου, έλαβε μέρος και η Trojan Economics με σχόλια και εισηγήσεις επί του Προσχεδίου, αρκετές εκ των οποίων έγιναν δεκτές και συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο του Νόμου.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Λουκία Χριστοδούλου στην ομιλία της στην Ενημερωτική Ημερίδα Ανταγωνισμού, με τίτλο “Tο νέο αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού στην Κύπρο” που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 7 Ιουλίου 2014, σκοπός του νέου Νόμου είναι «η σύγκλιση του νομικού πλαισίου των  συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά της Δημοκρατίας με το αντίστοιχο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, η διασαφήνιση και βελτίωση του τρόπου εφαρμογής των διαδικασιών που ακολουθούνται από την ΕΠΑ και η ενίσχυση των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.».

Οι βασικότερες αλλαγές που επέφερε ο νέος Νόμος είναι οι εξής:

Η πρώτη βασική αλλαγή αφορά στον χαρακτηρισμό μιας πράξης συγκέντρωσης ως μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του νέου Νόμου προβλέπει ότι πρέπει τουλάχιστον δύο από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις (αντί για μία που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος) να ασχολούνται με εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δεύτερη βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης για κοινοποίηση της συγκέντρωσης εντός μιας εβδομάδας και αντικατάσταση με την υποχρέωση για κοινοποίηση πριν την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και μετά τη σύναψη συμφωνίας ή τη δημοσίευση προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής. Επίσης, με τον νέο Νόμο προβλέπεται υποχρέωση για κοινοποίηση όταν υπάρχει καλόπιστη πρόθεση για σύναψη συμφωνίας ή σε περίπτωση δημόσιας πρότασης εξαγοράς, εφόσον οι υπό συγκέντρωση επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει πρόθεση ή οριστική απόφαση ανάλογης πρότασης υπό την προϋπόθεση ότι θα καταλήξει σε συγκέντρωση μείζονος σημασίας (άρθρο 10).

Με τον νέο Νόμο προβλέπεται η καταβολή χρηματικού τέλους κοινοποίησης της συγκέντρωσης ύψους 1.000 Ευρώ και 6.000 Ευρώ για τη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης. Επισημαίνεται ότι, οι προθεσμίες για την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής αρχίζουν όταν η κοινοποίηση συνάδει με το Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου (που αναφέρει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση της συγκέντρωσης) και αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος.

Με τον νέο Νόμο τροποποιήθηκε επίσης το κριτήριο συμβατότητας με την ανταγωνιστική αγορά (άρθρα 20 και 21). Συγκεκριμένα, μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά όταν αυτή δεν ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα της, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.

Επίσης, προστέθηκε νέο άρθρο για τις αλληλένδετες πράξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νέου Νόμου, δύο ή περισσότερες νομικές πράξεις συνιστούν μία μόνο συγκέντρωση, εφόσον το αποτέλεσμα των εν λόγω πράξεων είναι η απόκτηση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου επί των δραστηριοτήτων μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων.

Τροποποιήθηκε επίσης το άρθρο 2 (Παράρτημα Ι) αναφορικά με την ερμηνεία του όρου των «επηρεαζόμενων αγορών» ενώ προστέθηκε μία νέα παράγραφος αναφορικά με τις άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει επιπτώσεις μια κοινοποιούμενη συγκέντρωση.

Με τον νέο Νόμο τροποποιήθηκαν τα άρθρα που αναφέρονται στον καθορισμό του πλαισίου σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή μπορεί να συλλέγει πληροφορίες και να πραγματοποιεί ελέγχους (άρθρα 42-44). Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έχει εξουσία να συλλέγει στοιχεία με την αποστολή ερωτηματολογίων, να διεξάγει αιφνίδιους ελέγχους σε επιχειρήσεις κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, και σε κατοικίες κατόπιν δικαστικού εντάλματος.

Επίσης, τροποποιήθηκε το άρθρο που καθορίζει τα διοικητικά πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση ή παράληψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου (άρθρο 40).

Στις περιπτώσεις που διεξάγεται πλήρης διερεύνηση δίνεται η δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να προβούν σε τροποποιήσεις ή να αναλάβουν δεσμεύσεις με σκοπό την άρση των αμφιβολιών ως προς τη συμβατότητα της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς (άρθρο 24). Στο Παράρτημα IV του Νόμου καθορίζονται οι πληροφορίες και τα έντυπα που πρέπει να υποβληθούν από τις επιχειρήσεις που προσφέρονται να αναλάβουν δεσμεύσεις. Τα υποβληθέντα στοιχεία και έντυπα αναφέρονται στην περιγραφή της δέσμευσης, στην καταλληλότητα ως προς την άρση των επιφυλάξεων ως προς τον ανταγωνισμό, σε περίληψη των δεσμεύσεων και στην επιχειρηματική δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο πώλησης.

Τροποποιήθηκε επίσης το άρθρο το οποίο αναφέρεται στην προσωρινή έγκριση μιας πράξης συγκέντρωσης. Το άρθρο 31 προσφέρει απαλλαγή από το άρθρο 11 του Νόμου που αναφέρεται στον χρόνο εφαρμογής μιας πράξης συγκέντρωσης. Για σκοπούς έκδοσης της απόφασή της, η Επιτροπή μελετά τις επιπτώσεις της εφαρμογής της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, μπορεί να επιβάλει όρους και προϋποθέσεις με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Η Υπηρεσία ενημερώνει τον Υπουργό για την απόφαση της Επιτροπής.

Στον νέο Νόμο προστέθηκε ένα νέο άρθρο (άρθρο 50) που αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να υποβάλουν δήλωση εκούσιας αποποίησης του δικαιώματος εχεμύθειας για σκοπούς παροχής εμπιστευτικών/απόρρητων πληροφοριών σε περίπτωση που η συγκέντρωση εξετάζεται παράλληλα από άλλη Αρχή Ανταγωνισμού. Επίσης, με το άρθρο 54 προβλέπεται συνεργασία με τις άλλες αρχές ανταγωνισμού κρατών μελών για ζητήματα που άπτονται του ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

Στο μέρος VII του νέου Νόμου αναφέρονται οι εξουσίες του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο Υπουργός μπορεί, πριν από την απόφαση της Επιτροπής, να κηρύξει με Διάταγμα μια συγκέντρωση ως μείζονος δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τα αποτελέσματα που αυτή μπορεί να επιφέρει στη δημόσια ασφάλεια, πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους κανόνες χρηστής διαχείρισης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλει την απόφαση της σχετικά με τη συμβατότητα της συγκέντρωσης στον Υπουργό. Στην περίπτωση που με την απόφαση κηρύσσεται μια συγκέντρωση συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά τότε ο Υπουργός είτε δηλώνει ότι συμφωνεί είτε παραπέμπει την εν λόγω απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Τέλος, τροποποιήθηκε το Παράρτημα III του Νόμου σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση της συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, ο νέος Νόμος έγινε περισσότερο απαιτητικός ως προς τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου. 

Ο νέος Νόμος βρίσκεται εδώ

Subscribe to our Newsletter