Ανασκόπηση της απόφασης του CAT στην υπόθεση Pfizer / Flynn Pharma

Jun 10, 2018 | Abuse of dominance, Recourses

Στις 7/6/2018, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για θέματα ανταγωνισμού στο ΗΒ (Competition Appeal Tribunal) (στο εξής το «CAT») ακύρωσε εν μέρη την απόφαση της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών του ΗΒ (Competition and Markets Authority) (στο εξής η «CMA») με βάση την οποία κρίθηκε ότι οι εταιρείες Pfizer και Flynn Pharma (διανομέας της Pfizer) καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση τους επιβάλλοντας καταχρηστικά υψηλές τιμές σε σχέση με τη διανομή του φαρμάκου κατά της επιληψίας (εν προκειμένω του phenytoin sodium).

Στην απόφασή του, το CAT άσκησε κριτική στην CMA για την αποτυχία της αφενός να εκτιμήσει κατάλληλα την οικονομική αξία του εν λόγω φαρμάκου – που αποτελεί τον πυρήνα του νομικού τεστ αναφορικά με τη στοιχειοθέτηση καταχρηστικής υπερτιμολόγησης – και αφετέρου να λάβει υπόψη της τις τιμές συγκρίσιμων φαρμάκων που οδηγούσαν σε διαφορετικά αποτελέσματα από τους ισχυρισμούς της σε σχέση με το ότι οι τιμές που επέβαλαν οι Pfizer και Flynn Pharma ήταν μη δίκαιες/αθέμιτες.

Όπως σημείωσε σχετικά το CAT στην απόφασή του, η στοιχειοθέτηση καταχρηστικής υπερτιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού θα πρέπει να βασίζεται στη σωστή νομική βάση και να υποστηρίζεται από σθεναρά και έγκυρα στοιχεία. Τέλος, η CMA σημείωσε ότι μια Αρχή Ανταγωνισμού δεν μπορεί να παραγνωρίζει ένα εκ πρώτης όψεως έγκυρο επιχείρημα σε σχέση με το δίκαιο/θεμιτό ύψος της τιμής ενός προϊόντος, και να βασίζει την απόδειξη της κατάχρησης μόνον στη βάση ενός εναλλακτικού τεστ. 

 

Παναγιώτης Αγησιλάου

 

 

Subscribe to our Newsletter