Ανασκόπηση αποφάσεων Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού με τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο ή υποχρέωση ανάληψης δεσμεύσεων για το 2020

Jun 7, 2021 | Abuse of dominance

Κατά το 2020, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού επέβαλε σε δύο εταιρείες συνολικά πρόστιμα που ανέρχονται σε €1.605.168. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέδωσε συνολικά δύο αποφάσεις στις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13(Ι)/2008 λόγω καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης. Το μεγαλύτερο πρόστιμο, συνολικού ύψους €1.040.465, επιβλήθηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

 

Subscribe to our Newsletter