Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού από Ψηφιακούς Γίγαντες

22/09/2021

14:00 - 17:15

Webinar – Zoom

Greek

€80

3 CPD hours

Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού από Ψηφιακούς Γίγαντες

22/09/2021

Webinar – Zoom

€80

14:00 - 17:15

Greek

3 CPD hours

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Το σεμινάριο παρουσιάζει πρόσφατες παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα υποθέσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από ψηφιακούς γίγαντες. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το ενωσιακό Δίκαιο του  ανταγωνισμού (Άρθρο 102 ΣΛΕΕ), και επεξηγούνται ορισμένες βασικές έννοιες που αφορούν την εφαρμογή της εν λόγω απαγόρευσης. Ακολούθως παρουσιάζονται πρόσφατες  αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισμένων εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού εναντίον ψηφιακών γιγάντων (Facebook, Google, Amazon, Apple). Επιπλέον, παρουσιάζονται υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης.

Objectives


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων που αφορούν παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού από ψηφιακούς γίγαντες (Facebook, Google, Amazon, Apple). Μέσα από την παρουσίαση των εν λόγω υποθέσεων, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με καινοφανείς θεωρίες πρόκλησης ανταγωνιστικής ζημίας σε ψηφιακές αγορές οι οποίες βασίζονται σε προτιμησιακή συμπεριφορά (self-preferencing), εκμετάλλευση δεδομένων ανταγωνιστών και στρατηγικές αμυντικής και επιθετικής μόχλευσης (leveraging). Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψηφιακών αγορών (π.χ. επιχειρηματικά μοντέλα, επιδράσεις δικτύου, μεγάλα δεδομένα, ψηφιακά οικοσυστήματα) και το ρόλο που διαδραματίζουν στη θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης και στην αξιολόγηση της ύπαρξης καταχρηστικής συμπεριφοράς κατά παράβαση του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.

Programme


ENOTHTA I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 102 ΣΛΕΕ

Παρουσίαση βασικών επισημάνσεων σχετικά με την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επεξήγηση του νομικού πλαισίου που διέπει την απαγόρευση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης.

Ανάλυση βασικών εννοιών:

 • Δεσπόζουσα θέση
 • Καταχρηστική εκμετάλλευση
 • Αντικειμενική αιτιολόγηση συμπεριφοράς δεσπόζουσας επιχείρησης

 

ENOTHTA II: ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Συνοπτική παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Ψηφιακών Αγορών. Επεξήγηση εννοιών:

 • Επιδράσεις δικτύου
 • Μεγάλα δεδομένα
 • Δυναμικότητα / Καινοτομίες
 • Δίπλευρος / Πολύπλευρος χαρακτήρας

 

ENOTHTA III: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Ανάλυση καινοφανών θεωριών πρόκλησης ανταγωνιστικής ζημίας σε ψηφιακές αγορές μέσα από την παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων ανταγωνισμού που αφορούν ψηφιακούς γίγαντες (Facebook, Google, Amazon, Apple) και επεξήγηση των επίμαχων αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι εξής υποθέσεις:

Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 • Google Android (AT.40099, 18/7/2018) – tying, exclusive dealing and rebates 
 • Google AdSense (AT. 4041120/3/2019) – exclusivity clauses 
 • Google Shopping (AT. 39740, 27/6/2017) – self-preferencing 

Απόφαση Αρχής Ανταγωνισμού Γερμανίας (Bundeskartellamt):

 • Facebook (B6-22/16, 6/2/2019) – unfair trading terms 

Απόφαση Αρχής Ανταγωνισμού Γαλλίας (Autorite de la concurrence):

 • Google (21-D-11, 7/6/2021) – self-preferencing / access to competitors’ data / interoperability 

Υπό διερεύνηση υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 • Amazon (AT.40462 AT.40703) – self-preferencing / access to competitors’ data 
 • Google (AT.40670) – self-preferencing / access to competitors’ data 
 • Apple (AT.40437 & AT.40652) – excessive pricing / raising rivals’ cost / access to competitors’ data
 • Facebook (AT.40684) – unfair trading practices / access to competitors’ data 

Accreditation


Cyprus Bar Association – 3 CPDs

Trainer


Παναγιώτης Αγησιλάου 

Διατελεί διευθύνων σύμβουλος της Trojan Economics και είναι μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά με ειδίκευση στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα) και μεταπτυχιακών από το University College London (UK) (με Distinction) και το King’s College London (UK).

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους παγκοσμίως, και ο μοναδικός στην Κύπρο, σε θέματα ανταγωνισμού στις εκδόσεις του Who’s Who Legal: Competition (2020 και 2021).

Είναι συν-συγγραφέας του συγγράμματος με τίτλο “Η Πολιτική του Ανταγωνισμού στην Κύπρο”.

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing