Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού

27/10/2021

14:00 - 17:15

Webinar – Zoom

Greek

80 + VAT

3 CPD hours

Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού

27/10/2021

Webinar – Zoom

80 + VAT

14:00 - 17:15

Greek

3 CPD hours

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Το σεμινάριο παρουσιάζει τους δύο θεμελιώδεις απαγορευτικούς κανόνες του Ενωσιακού Δικαίου του Ανταγωνισμού (συγκεκριμένα τα Άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό γίνεται σύντομη εισαγωγή σε ορισμένες βασικές έννοιες και ακολούθως αναλύεται ο κανόνας που αφορά την απαγόρευση συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και των αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Επίσης, παρουσιάζεται ο κανόνας που αφορά την απαγόρευση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης.

Objectives


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση εισαγωγικής γνώσης σε σχέση με ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν το Ενωσιακό Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και θα είναι σε θέση να διακρίνουν πρακτικές επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών απαγορευτικών κανόνων. Περαιτέρω, θα αναγνωρίσουν τα εργαλεία που υπάρχουν για την επιβολή του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Οι συμμετέχοντες θα είναι επίσης σε θέση να διατυπώσουν τις συνέπειες της καταστρατήγησης των σχετικών απαγορευτικών κανόνων.

Programme


ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Εισαγωγή στις έννοιες του “ανταγωνισμού” και του “Δικαίου του Ανταγωνισμού”.

Συνοπτική παρουσίαση στόχων Δικαίου του Ανταγωνισμού, των εξουσιών που έχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και των κυρώσεων που επιφέρουν οι παραβάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρουσίαση των εννοιών:

  • Επιχείρηση
  • Συμφωνία
  • Εναρμονισμένη Πρακτική
  • Ένωση Επιχειρήσεων
  • Απόφαση Ένωσης Επιχειρήσεων

Διάκριση των οριζόντιων και κάθετων συμφωνιών.

Ανάλυση των βασικών συστατικών στοιχείων στοιχειοθέτησης παράβασης του Άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ.

Παραδείγματα αντιανταγωνιστικών συμφωνιών με έμφαση στις συμφωνίες καθορισμού τιμών, στη νόθευση διαγωνισμών και στην ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

Παρουσίαση της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης και των παραγόντων που συνδράμουν στη θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Ανάλυση των βασικών συστατικών στοιχείων στοιχειοθέτησης παράβασης του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.

 Διάκριση των καταχρηστικών πρακτικών ανάλογα με το εάν έχουν εκμεταλλευτικό ή παρεμποδιστικό χαρακτήρα.

 Παραδείγματα περιπτώσεων καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (π.χ. επιθετική τιμολόγηση, άρνηση συνεργασίας).

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΟΨΗ

Σύνοψη των βασικών εννοιών που έχουν παρουσιαστεί και ανακεφαλαίωση των δύο απαγορευτικών κανόνων του Δικαιου του Ανταγωνισμού.

Accreditation


Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος – 3 CPDs

Trainer


Παναγιώτης Αγησιλάου 

Είναι διευθυντής στην Trojan Economics και διατελεί μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά με ειδίκευση στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα) και μεταπτυχιακών από το University College London (UK) (με Distinction) και το King’s College London (UK).

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους παγκοσμίως, και ο μοναδικός στην Κύπρο, σε θέματα ανταγωνισμού στις εκδόσεις του Who’s Who Legal: Competition (2020 και 2021). Είναι επίσης αποδέκτης του βραβείου Lexology Client Choice Awards για το έτος 2021.

Είναι συν-συγγραφέας του συγγράμματος με τίτλο “Η Πολιτική του Ανταγωνισμού στην Κύπρο”.

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing