Η σημασία του Κριτηρίου του Ιδιώτη Επιχειρηματία σε Οικονομία της Αγοράς σε υποθέσεις που αφορούν Κρατικές Ενισχύσεις

Nov 11, 2021 | State aid

Μία από τις σωρευτικές προϋποθέσεις που συνδράμουν στην ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης είναι η εκχώρηση στην αποδέκτρια επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) οικονομικού πλεονεκτήματος.

Tο Κριτήριο του Ιδιώτη Επιχειρηματία σε Οικονομία της Αγοράς διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πλαίσιο αξιολόγησης της ύπαρξης οικονομικού πλεονεκτήματος.

Με το κριτήριο του Ιδιώτη Επιχειρηματία σε Οικονομία της Αγοράς εξετάζεται κατά πόσον οι ενέργειες / αποφάσεις του Κράτους είναι αντίστοιχες με αυτές ενός ορθολογικού και συνετού ιδιώτη επιχειρηματία, του οποίου οι αποφάσεις κατευθύνονται από το κριτήριο μεγιστοποίησης του κέρδους (ή γενικότερα της οικονομικής απόδοσης), υπό παρόμοιες περιστάσεις και κανονικές συνθήκες αγοράς. Στην περίπτωση που κριθεί ότι το κριτήριο του Ιδιώτη Επιχειρηματία σε Οικονομία της Αγοράς ικανοποιείται, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει εκχώρηση οικονομικού πλεονεκτήματος και επομένως δεν τίθεται θέμα Κρατικής Ενίσχυσης.

Το κριτήριο του Ιδιώτη Επιχειρηματία σε Οικονομία της Αγοράς έχει διάφορες εκφάνσεις ανάλογα με την ιδιότητα υπό την οποία ενεργεί το Κράτος (π.χ. επενδυτής, εγγυητής, αγοραστής, πωλητής, πιστωτής).

Το κριτήριο του Ιδιώτη Επιχειρηματία σε Οικονομία της Αγοράς συνιστά έκφραση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δημοσίων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και της ευρύτερης αρχής της ουδετερότητας σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας επιχείρησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουμε αναφορικά με κρατικές ενισχύσεις βλέπετε εδώ.

 

Subscribe to our Newsletter