Νομοσχέδιο με τίτλο: “Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021”

Feb 15, 2022 | Press release

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο: “Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021” το οποίο θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Νόμο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Νόμος 13(Ι)/2008).

 

Ο νέος Νόμος εναρμονίζεται με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 (ECN+ Directive) και περιλαμβάνει πρόνοιες οι οποίες αφορούν τα εξής:

 

  • Προθεσμίες για την καταβολή προστίμων στην Επιτροπή και επιβολή τόκων.
  • Δυνατότητα της Επιτροπής να κλητεύει πρόσωπα προκειμένου να λαμβάνει δηλώσεις και στοιχεία αναφορικά με έρευνες που διεξάγει.
  • Ενίσχυση διαδικαστικών εγγυήσεων αναφορικά με τις διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής και τις διαδικασίες προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Αρμοδιότητα Επιτροπής να εκδίδει ανακοινώσεις, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές.
  • Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας της Επιτροπής για υποβολή εισηγητικών εκθέσεων σε σχέση με αιτήματα χαρακτηρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών και προτεινόμενες δεσμεύσεις που υποβάλλονται από επιχειρήσεις.
  • Συνεργασία Επιτροπής με άλλες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού.
  • Απλοποίηση εντύπου υποβολής καταγγελίας.

Το Νομοσχέδιο αναμένεται να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Το ανεπίσημο τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Subscribe to our Newsletter