Στατιστικά στοιχεία αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία κατά την περίοδο 2016-2020

Jun 11, 2022 | Article

Εισαγωγή

 

Αντικείμενο του άρθρου είναι η παρουσίαση στατιστικών που σχετίζονται με τις αποφάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής: ΕΠA) κατά την περίοδο 2016-2020 οι οποίες αφορούσαν την εφαρμογή του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Νόμος 13(Ι)/2008 (στο εξής: Νόμος ή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία) ως ίσχυε κατά την υπό αναφορά περίοδο.

Τα στατιστικά βασίζονται σε στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΠΑ για την περίοδο 2016-2020.

 

Σύνολο αποφάσεων

 

Κατά την περίοδο 2016-2020 εκδόθηκαν συνολικά 83 αποφάσεις οι οποίες σχετίζονταν με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου. Κατά μέσο όρο, ο ετήσιος αριθμός αποφάσεων την περίοδο 2016-2020 ανέρχεται σε 17. Ο μεγαλύτερος αριθμός αποφάσεων λήφθηκε το 2018, ενώ ο μικρότερος αριθμός λήφθηκε το 2016.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός αποφάσεων ανά έτος είναι ως εξής:

 

 Έτος Αριθμός Αποφάσεων
2016 11
2017 13
2018 29
2019 17
2020 13
Σύνολο 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι 28 αποφάσεις της ΕΠΑ (δηλαδή ποσοστό 33,74%) αφορούσαν καταγγελίες οι οποίες διαπιστώθηκε ότι είτε δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, είτε ότι δεν περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται από το Νόμο.

 

Από τις υπόλοιπες 55 αποφάσεις, οι 35 (δηλαδή ποσοστό 63,64%) δεν κατέληξαν σε εύρημα παράβασης του Νόμου, ενώ οι 15 (δηλαδή ποσοστό 27,27%) κατέληξαν στη διαπίστωση παραβάσεων του Νόμου. Σε 2 περιπτώσεις (δηλαδή ποσοστό 3,64%) εκδόθηκαν αποφάσεις δεσμεύσεων. Επίσης, η ΕΠΑ εξέδωσε 2 αποφάσεις (δηλαδή ποσοστό 3,64%) που αφορούσαν προσωρινά μέτρα, ενώ σε 1 περίπτωση έγινε αποδεκτή απόσυρση καταγγελίας.

 

Παραβάσεις του Νόμου

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κατά την περίοδο 2016-2020 η ΕΠΑ εξέδωσε 15 αποφάσεις με τις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου. Κατά μέσο όρο, ο ετήσιος αριθμός αποφάσεων με εύρημα παράβασης κατά την περίοδο 2016-2020 ανέρχεται σε 3. Ο μεγαλύτερος αριθμός αποφάσεων με παράβαση εκδόθηκε το 2019, ενώ ο μικρότερος αριθμός εκδόθηκε το 2016.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός αποφάσεων στις οποίες διαπιστώθηκε παράβαση ανά έτος είναι ως εξής:

 

 Έτος Αριθμός Αποφάσεων με τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση
2016 1
2017 2
2018 5
2019 5
2020 2
Σύνολο 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των πιο πάνω αποφάσεων αφορούσε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

 

Πρόστιμα για παραβάσεις του Νόμου

Κατά την περίοδο 2016-2020, η ΕΠΑ εξέδωσε 15 αποφάσεις με τις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου, επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα ύψους €69.525.406. Το υψηλότερα πρόστιμα ύψους €31.009.766 επιβλήθηκαν το 2016, ενώ τα χαμηλότερα ύψους €1.620.169 επιβλήθηκαν το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, το ύψος των συνολικών προστίμων ανά έτος είναι ως εξής:

 

 Έτος Πρόστιμα

(σε €)

2016 31.009.766
2017 27.660.081
2018 5.241.254
2019 3.994.136
2020 1.620.169
Σύνολο 69.525.406

 

 

 

Αριθμός καταγγελιών

Κατά την περίοδο 2016-2020, υποβλήθηκαν ενώπιον της ΕΠΑ συνολικά 51 καταγγελίες. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών υποβλήθηκε το 2017 ενώ ο μικρότερος το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός καταγγελιών ανά έτος είναι ως εξής:

 

 Έτος Αριθμός Καταγγελιών
2016 11
2017 17
2018 11
2019 8
2020 4
Σύνολο 51

 

 

 

Όπως διαπιστώνεται, ποσοστό 57% των εν λόγω καταγγελιών κρίθηκε ότι εμπεριείχε επαρκή στοιχεία που δικαιολογούσαν την αποδοχή τους και την έναρξη της διερεύνησής τους από την ΕΠΑ. Από την άλλη, ποσοστό 43% των καταγγελιών κρίθηκε ότι δεν εμπεριείχαν επαρκή στοιχεία ή/και δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες της ΕΠΑ και ως εκ τούτου απορρίφθηκαν.

 

Καταληκτικά σχόλια

Από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2016-2020 διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού αποφάσεων που αφορούν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν ουσιαστικά ζητήματα, καταλήγει στη διαπίστωση μη ύπαρξης παράβασης του Νόμου. Περαιτέρω, παρατηρείται διαχρονική μείωση του συνολικού ύψους των επιβληθέντων προστίμων ανά έτος.

 

Δημοσιεύθηκε στο νομικό portal Δικαιοσύνη.

 

Subscribe to our Newsletter