Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26/04/2023

14:00 - 17:45

Webinar – Zoom

Greek

€80 + VAT

3,5 CPDs

Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26/04/2023

Webinar – Zoom

€80 + VAT

14:00 - 17:45

Greek

3,5 CPDs

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Το σεμινάριο παρουσιάζει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η σημασία του ελέγχου των συγκεντρώσεων και εξειδικεύονται ορισμένα διαδικαστικά και δικαιοδοτικά ζητήματα. Ακολούθως, παρουσιάζεται και αναλύεται το κριτήριο ουσιαστικού ελέγχου της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, διακρίνοντας τις επιδράσεις που έχει μια συγκέντρωση στην ισχύ των υπό συγκέντρωση επιχειρήσεων και την πιθανότητα ανάπτυξης συντονισμένης συμπεριφοράς. Το σεμινάριο καλύπτει επίσης τις θεραπείες που δύνανται να εφαρμοστούν προκειμένου να αποκατασταθούν ή διατηρηθούν οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.

Objectives


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον προληπτικό έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες που αφορούν τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και θα κατανοήσουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε μια κοινοποιήσιμη συγκέντρωση. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν το κριτήριο ουσιαστικής αξιολόγησης της συμβατότητας μίας συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά καθώς και τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο της ικανοποίησης του εν λόγω κριτηρίου.

Programme


Ενότητα 1: Εισαγωγή στις συγκεντρώσεις

 • Βασικές έννοιες (π.χ. συγκέντρωση, μόνιμη μεταβολή ελέγχου, αποκλειστικός και κοινός έλεγχος, ελέγχουσα μειοψηφική συμμετοχή).
 • Είδη συγκεντρώσεων (π.χ. εξαγορά, συγχώνευση, κοινή επιχείρηση).
 • Τύποι συγκεντρώσεων (π.χ. οριζόντιες, κάθετες και ετερογενείς).
 • Κίνητρα για πραγματοποίηση συγκεντρώσεων.

Ενότητα 2: Έλεγχος συγκεντρώσεων

 • Αντικείμενο / σκοπιμότητα ελέγχου συγκεντρώσεων.
 • Αρμοδιότητες και δικαιοδοσία Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Συγκεντρώσεις μείζονος σημασίας με αναφορά στα ελάχιστα όρια κύκλου εργασιών.
 • Συγκεντρώσεις μείζονος δημοσίου συμφέροντος.
 • Αλληλένδετες συγκεντρώσεις.
 • Προθεσμίες κοινοποίησης και έκδοσης απόφασης.
 • Υποχρεώσεις εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
 • Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων.
 • Προσωρινή έγκριση συγκέντρωσης.
 • Φάσεις ελέγχου / αξιολόγησης.

Ενότητα 3: Ουσιαστική αξιολόγηση συγκεντρώσεων

 • Κριτήριο ουσιαστικού ελέγχου συμβατότητας.
 • Αξιολόγηση ανταγωνιστικών επιδράσεων βάσει τύπου συγκεντρώσεων / θεωρίες ανταγωνιστικής ζημίας:
  • Επηρεαζόμενη αγορά.
  • Επιδράσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς.
  • Επιδράσεις συντονισμένης συμπεριφοράς.
  • Αντιπαράδειγμα (counterfactual).
 • Οικονομικά εργαλεία αξιολόγησης επιδράσεων:
  • Μερίδια αγοράς.
  • Δείκτες συγκέντρωσης HHI και Δέλτα ΗΗΙ.
  • Δείκτης εκτροπής (diversion ratios).
  • Επακόλουθη αύξηση τιμών (Upward Pricing Pressure – UPP test).
  • Μεικτή επακόλουθη αύξηση τιμών (Gross Upward Pricing Pressure – GUPP test).
  • Ενδεικτική αύξηση τιμών (Illustrative Price Rise – IPR test).
 • Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας (π.χ. εξορθολογισμός παραγωγής, οικονομίες κλίμακας, αύξηση αγοραστικής ισχύος, καινοτομίες), οφέλη σε καταναλωτές και αύξηση ανταγωνιστικής έντασης.
 • Θεραπείες αποκατάστασης ή διατήρησης ανταγωνισμού στην αγορά / δεσμεύσεις (π.χ. διαθρωτικά ή συμπεριφορικά μέτρα).
 • Κυρώσεις για παραβάσεις δεσμεύσεων.

Ενότητα 4: Σύνοψη και Συζήτηση

 • Σύνοψη
 • Ερωτήσεις & Απαντήσεις
 • Συζήτηση

Accreditation


Trainer


Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου 

Είναι διευθυντής στην Trojan Economics και διατελεί μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά με ειδίκευση στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα) και μεταπτυχιακών από το University College London (UK) (με Distinction) και το King’s College London (UK).

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους παγκοσμίως, και ο μοναδικός στην Κύπρο, σε θέματα ανταγωνισμού στις εκδόσεις του Who’s Who Legal: Competition (2020, 2021 και 2022). Είναι επίσης αποδέκτης του βραβείου Lexology Client Choice Awards για τα έτη 2021 και 2022.

Είναι συν-συγγραφέας του συγγράμματος με τίτλο “Η Πολιτική του Ανταγωνισμού στην Κύπρο” το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το 2011.

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing