Νέο πακέτο μέτρων για απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 139/2004

Aug 19, 2014 | Mergers

Στις 5/12/2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») δημοσίευσε ένα πακέτο μέτρων, με ισχύ από την 1/1/2014, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1/5/2004.

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εκτελεστικός Κανονισμός 1269/2013[1], β) Αναθεωρημένα υποδείγματα κειμένου για δεσμεύσεις εκποίησης[2] και εντολές εντολοδόχου[3] και γ) Νέο οδηγό βέλτιστων πρακτικών για τις δεσμεύσεις εκποίησης[4] .

Η εφαρμογή του νέου πακέτου μέτρων της Επιτροπής έχει τους εξής στόχους:

  1. να διευρύνει την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας κοινοποίησης σε περισσότερες περιπτώσεις συγκεντρώσεων˙
  2. να μειώσει τον όγκο των πληροφοριών που υποχρεούνται τα υπό συγκέντρωση μέρη να παρέχουν στην Επιτροπή˙
  3. να εξορθολογίσει τη διαδικασία που προηγείται της κοινοποίησης της συγκέντρωσης.

Με το νέο πακέτο μέτρων αναθεωρούνται: α) η Ανακοίνωση της Επιτροπής για σχετικά µε απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων[5], β) ο Εκτελεστικός Κανονισμός 802/2004 της Επιτροπής[6], γ) Τα υποδείγματα κειμένου για δεσμεύσεις εκποίησης (Model texts for divestiture commitments)[7] και εντολών εντολοδόχου (Model texts for trustee mandates)[8]. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ένα νέο οδηγό βέλτιστων πρακτικών για τις δεσμεύσεις εκποίησης (Best practice on divestiture commitments)[9].

Απλοποιημένη διαδικασία κοινοποίησης συγκέντρωσης

Η απλοποιημένη διαδικασία κοινοποίησης συγκέντρωσης αφορά περιπτώσεις συγχωνεύσεων που δεν εγείρουν σημαντικές ανταγωνιστικές ανησυχίες. Το νέο πακέτο μέτρων επιδιώκει να διευρύνει την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας έτσι ώστε να βρίσκει εφαρμογή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60-70% του συνολικού αριθμού συγκεντρώσεων που κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με την αύξηση των κατωφλίων του συνδυασμένου μεριδίου αγοράς των οριζόντιων συγκεντρώσεων από 15 σε 20% και των κάθετων συγκεντρώσεων από 25 σε 30%. Η απλοποιημένη διαδικασία θα εφαρμόζεται επίσης και σε οριζόντιες συγκεντρώσεις με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς μέχρι 50%, οι οποίες δεν μεταβάλουν σημαντικά το βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς (δείκτης DeltaHerfindahl-Hirschman[10] DeltaΗΗΙ<150).

Σημειώνεται ότι, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την κανονική διαδικασία κοινοποίησης σε περιπτώσεις συγκεντρώσεων που ο καθορισμός της σχετικής αγοράς είναι δύσκολος, ή και σε περιπτώσεις συγκεντρώσεων εφάπτονται με τα όρια καινοφανών νομικών ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος ή χρήζουν διεξοδικότερης εξέτασης. Επίσης, η κανονική διαδικασία κοινοποίησης ενδέχεται να προτιμηθεί σε περιπτώσεις οριζόντιων συγχωνεύσεων που εγείρουν ανταγωνιστικές ανησυχίες παρά τον χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης.

Απαιτούμενες πληροφορίες για την κοινοποίηση συγκεντρώσεων

Το νέο πακέτο μέτρων της Επιτροπής τροποποιεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής (Κανονισμός 802/2004) αναφορικά με την υποβολή της αίτησης κοινοποίησης μιας συγκέντρωσης, κωδικοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την ακολουθούμενη πρακτική. Αξίζει να αναφερθούν τα πιο κάτω μέτρα[11]:

1) Εξορθολογισμός απαιτούμενων πληροφοριών

Η Επιτροπή μείωσε τον όγκο των απαιτούμενων πληροφοριών για την υποβολή της κοινοποίησης μιας συγκέντρωσης α) αυξάνοντας τα κατώφλια των συνδυασμένων μεριδίων αγοράς για οριζόντιες και κάθετες συγκεντρώσεις, β) καταργώντας φορμαλιστικές πληροφορίες που δεν χρειάζονται για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης και γ) εισάγοντας μια υπεραπλουστευμένη διαδικασία κοινοποίησης για κοινοπραξίες που δεν δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

2) Πρόσθετες απαιτήσεις για υποβολή εσωτερικών εγγράφων

Με τον αναθεωρημένο τύπο κοινοποίησης μιας συγκέντρωσης, τα συγχωνευόμενα μέρη υποχρεούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή τα εξής πρόσθετα εσωτερικά έγγραφα: α) πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων με θέμα τη συγχώνευση, β) έγγραφα του διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων αναφορικά με εναλλακτικές εξαγορές, γ) αναλύσεις των τελευταίων δύο ετών που έχουν ετοιμαστεί από το διοικητικό συμβούλιο και τους μετόχους αναφορικά με την αξιολόγηση των επηρεαζόμενων από τη συγκέντρωση αγορών.

Ο αναθεωρημένος τύπος απλοποιημένης κοινοποίησης προβλέπει την υποβολή των παρουσιάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων αναφορικά με την ανάλυση της κοινοποιούμενης συγκέντρωσης.

3) Πιθανοί εναλλακτικοί ορισμοί σχετικής αγοράς

Οι αναθεωρημένοι τύποι κοινοποίησης του νέου πακέτου μέτρων της Επιτροπής προβλέπουν την υποβολή πληροφοριών για όλες τις πιθανές σχετικές αγορές (προϊόντος και γεωγραφικές) βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής και των δικαστηρίων της Ε.Ε. (και ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει προηγούμενη απόφαση) με αναφορά σε εταιρεικές εκθέσεις, έρευνες αγοράς και εσωτερικά έγγραφα των υπό συγχώνευση μερών.

Διαδικασία πριν την κοινοποίηση συγκέντρωσης (προ-συγκέντρωσης)

Η Επιτροπή στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας που προηγείται της κοινοποίησης μιας συγκέντρωσης προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της έρευνας, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση, και να μειωθεί το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται τα υπό συγχώνευση μέρη. Συγκεκριμένα, αυτό θα επιτευχθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

α) Τη μείωση των απαιτούμενων πληροφοριών (που αναφέρονται πιο πάνω) η οποία θα επιταχύνει τη διαδικασία

β) Τη δυνατότητα που παρέχεται στα συγχωνευόμενα μέρη να ζητήσουν από την Επιτροπή εξαίρεση από την παροχή ορισμένων πληροφοριών που δεν χρειάζονται για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης (πχ. εσωτερικά έγγραφα και πληροφορίες για όλες τις πιθανές σχετικές αγορές) .

γ) Την εξαίρεση από τη διαδικασία πριν την κοινοποίηση περιπτώσεων που αφορούν συγκεντρώσεις επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν οριζόντιες ή κάθετες σχέσεις.

Υποδείγματα κειμένου για δεσμεύσεις εκποίησης

Η Επιτροπή δημοσίευσε αναθεωρημένα υποδείγματα κειμένου για δεσμεύσεις εκποίησης[12] και εντολές εντολοδόχου[13] και έχει εκδώσει ένα νέο οδηγό βέλτιστων πρακτικών για τις δεσμεύσεις εκποίησης[14]. Οι δύο βασικές τροποποιήσεις των αναθεωρημένων υποδειγμάτων κειμένου είναι οι εξής:

1) Ο επιβλέπων εντολοδόχος έχει ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι: α) ο πωλητής υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή και τον επιβλέποντα εντολοδόχο μια λίστα με όλους τους πιθανούς αγοραστές μαζί με ένα αντίγραφο όλων των προσφορών των πιθανών αγοραστών και β) ο επιβλέπων εντολοδόχος θα λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας για αιτήματα από τρίτα μέρη, ιδιαιτέρως από πιθανούς αγοραστές.

2) Τα αναθεωρημένα υποδείγματα κειμένου για δεσμεύσεις εκποίησης προβλέπουν πιο αυστηρές διατάξεις οριοθέτησης προκειμένου να περιοριστεί η διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών από την επιχείρηση που εκποιείται στην επιχείρηση που διατηρείται.

Η θέση της Trojan Economics

Η Trojan Economics εκτιμά ότι το νέο πακέτο μέτρων της Επιτροπής για την απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κοινοτικό Κανονισμό Συγκεντρώσεων θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα, τόσον αναφορικά με την αποφόρτιση της Επιτροπής από αχρείαστες διαδικασίες όσο και για τη μείωση του κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι υπό συγκέντρωση επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η διεύρυνση της εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασίας κοινοποίησης και η εξαίρεση από τη διαδικασία της προ-κοινοποίησης για περιπτώσεις συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν οριζόντιες ή κάθετες σχέσεις θα λειτουργήσει προς όφελος των συγκεντρώσεων οι οποίες δεν εγείρουν σημαντικές ανταγωνιστικές ανησυχίες. Από την άλλη, οι πρόσθετες απαιτήσεις της Επιτροπής για τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων με οριζόντιες ή κάθετες σχέσεις, ιδιαίτερα η απαίτηση για υποβολή εσωτερικών εγγράφων και πληροφοριών για όλες τις πιθανές εναλλακτικές αγορές, ενδεχομένως να επιβαρύνουν τα συγχωνευόμενα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, το καθαρό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων από την Επιτροπή.

 

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1269&from=EN.

[2] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/template_commitments_en.pdf.

[3] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/trustee_mandate_en.pdf.

[4] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/best_practice_commitments_trustee_en.pdf.

[5] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:056:0032:0035:el:PDF.

[6] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0802&from=EN.

[7] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/template_commitments_en.pdf.

[8] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/trustee_mandate_en.pdf.

[9] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/best_practice_commitments_trustee_en.pdf.

[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index.

[11] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1269&from=EN.

[12] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/template_commitments_en.pdf.

[13] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/trustee_mandate_en.pdf.

[14] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/best_practice_commitments_trustee_en.pdf.

Subscribe to our Newsletter