Δημοσίευση των κριτηρίων προτεραιοποίησης των υποθέσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Sep 23, 2014 | Competition policy

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ») σε απόφαση της ημερομηνίας 5/9/2014 καθόρισε τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης υποθέσεων που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 3 και/ή 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, και/ή των Άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.

Επισημαίνεται ότι στην απόφασή της η ΕΠΑ έλαβε υπόψη της και τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους φορείς στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε μεταξύ 23/6/2014 μέχρι τις 23/7/2014, στην οποία συμμετείχε και η Trojan Economics σε συνεργασία με την Προύντζος και Προύντζος ΔΕΠΕ.

Η σχετική απόφαση της ΕΠΑ βρίσκεται εδώ.

Subscribe to our Newsletter