Πότε πραγματοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων βάσει του Ν. 83(Ι)/2014

Feb 24, 2016 | Mergers

Συγκέντρωση  επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 6 του περί ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων νόμου (Νόμος 83(Ι)/2014) πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων, ή την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μια τουλάχιστον επιχείρηση, ή από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, του έλεγχου του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Η δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει η Trojan Economics αναφορικά με τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων βλέπετε εδώ.

 

Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων Κύπρος

Subscribe to our Newsletter