Στατιστικά στοιχεία αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2016-2020

May 24, 2022 | Article, Mergers

Εισαγωγή

Αντικείμενο του άρθρου είναι η παρουσίαση στατιστικών που σχετίζονται με τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής: ΕΠA) αναφορικά με την εφαρμογή του περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος 83(Ι)/2014 (στο εξής: Νόμος) κατά την περίοδο 2016-2020. 

 

Τα στατιστικά βασίζονται σε στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΠΑ για την περίοδο 2016-2020.

 

Αποφάσεις σε σχέση με συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΠΑ κατά την περίοδο 2016-2020, εκδόθηκαν συνολικά 193 αποφάσεις που αφορούσαν σε κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων βάσει του Νόμου. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός αποφάσεων κατά την περίοδο 2016-2020 ανέρχεται σε 39. Ο μεγαλύτερος αριθμός αποφάσεων λήφθηκε κατά το 2019 ενώ ο μικρότερος αριθμός λήφθηκε κατά το 2016. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός αποφάσεων ανά έτος είναι ως εξής:

 

Έτος Αριθμός Αποφάσεων
2016 21
2017 40
2018 35
2019 57
2020 40
Σύνολο 193

 

Η πλειοψηφία των εν λόγω αποφάσεων αφορούσαν σε έγκριση των κοινοποιημένων συγκεντρώσεων. Σε ποσοστό οι εγκριτικές αποφάσεις ανέρχονται σε 93.2%. Ένας μικρός αριθμός συγκεντρώσεων αφορούσαν σε έγκριση με όρους. Σε ποσοστό οι εγκριτικές αποφάσεις με όρους ανέρχονται σε 2,07%. Κατά την περίοδο 2016-2020, η ΕΠΑ δεν είχε εκδώσει μη εγκριτικές αποφάσεις. Σε έξι περιπτώσεις, η ΕΠΑ έκρινε ότι οι υπό εξέταση κοινοποιούμενες συγκεντρώσεις ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής του Νόμου. 

 

Επιπρόσθετα, η ΕΠΑ εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες επέβαλε πρόστιμο σε επιχειρήσεις για παράβαση της υποχρέωσης προηγούμενης κοινοποίησης συγκέντρωσης ενώπιον της, επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα ύψους €47.000. Σε ποσοστό οι εν λόγω αποφάσεις ανέρχονται σε 1,04%. Σε μία περίπτωση, η ΕΠΑ έκρινε ότι δεν υφίσταται παράβαση του Νόμου. 

 

Κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων

Κατά την περίοδο 2016-2020 υποβλήθηκαν ενώπιον της ΕΠΑ 196 κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων. Ο μέσος αριθμός κοινοποιήσεων ανά έτος κατά την εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 39. Ο μεγαλύτερος αριθμός κοινοποιήσεων έγινε κατά το 2019 ενώ ο μικρότερος αριθμός έγινε κατά το 2016. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των κοινοποιήσεων ανά έτος είναι ως εξής:

 

Έτος Αριθμός Κοινοποιήσεων
2016 26
2017 39
2018 36
2019 58
2020 37
Σύνολο 196

 

Η διαφορά μεταξύ του αριθμού αποφάσεων και του αριθμού κοινοποιήσεων έγκειται στο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι κοινοποιήσεις γίνονταν κατά το τέλος ενός έτους ενώ οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονταν στην αρχή του επόμενου έτους. 

 

Καταληκτικά σχόλια

 

Από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2016-2020 διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού αποφάσεων που αφορούν τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων της ΕΠΑ είναι εγκριτικές ενώ ένας πολύ μικρός αριθμός αφορά σε εγκριτικές αποφάσεις με όρους. Παρόλο που στις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΠΑ δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τις υποθέσεις συγκεντρώσεων που είχαν οδηγηθεί στη φάση πλήρους διερεύνησης (Phase II), εικάζεται ότι αυτές αφορούν σε ένα πολύ μικρό αριθμό. 

 

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι οι κοινοποιημένες συγκεντρώσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ευημερία των καταναλωτών καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τους τομείς των υποδομών αποθήκευσης υγραερίου, των λιμανιών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, τις ασφάλειες και τις τραπεζικές υπηρεσίες. 

 

Τέλος, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων υπό συγκέντρωση είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση κοινοποίησης συγκεντρώσεων ενώπιον της ΕΠΑ καθώς και την υποχρέωση αναστολής εφαρμογής τους μέχρι τη λήψη εγκριτικής απόφασης από την ΕΠΑ. 

 

Δημοσιεύθηκε στο νομικό portal Δικαιοσύνη.

 

Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

Στέφανη Χέττινγκερ

 

Subscribe to our Newsletter