Σύνοψη των αποφάσεων της ΕΠΑ με τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο κατά το 2021

Jun 15, 2022 | Article

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής «Επιτροπή») εξέδωσε κατά το 2021 τέσσερις αποφάσεις στις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Νόμος 13(Ι)/2008, όπως ίσχυε το 2021 (στο εξής «Νόμος») ή/και των Άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ»), επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα που ανέρχονται σε €1.313.926.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε υπόθεση που αφορούσε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Περισσότερα στο έντυπο (PDF).

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στο νομικό portal Δικαιοσύνη.

Subscribe to our Newsletter