Συνέντευξη Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου στο περιοδικό Μarket Leaders 2021

Nov 8, 2021 | Interviews

«Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής για την ψηφιακή αναβάθμιση και προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα» Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

 

Οι μεγάλες κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες και, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Trojan Economics, Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου, έτσι έγινε και με την περίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET LEADERS 2021», η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής για την ψηφιακή αναβάθμιση και προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα, γεγονός που διευκόλυνε την εταιρεία να διατηρήσει μιαν αμφίδρομη ηλεκτρονική επικοινωνία τόσο με τους πελάτες της όσο και με τους συνεργάτες της.

 

Πώς βίωσε η εταιρεία σας τους τελευταίους μήνες μετά και την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων, προτεραιότητές μας ήταν αφενός η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής για το προσωπικό μας και αφετέρου η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας. Τα σύγχρονα και ασφαλή συστήματα πληροφοριών, επικοινωνίας και τεχνολογίας που διαθέτει η εταιρεία μας επέτρεψαν την συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών μας με την ίδια αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και ασφάλεια.

Τα περιοριστικά μέτρα κατέστησαν αναγκαία την υιοθέτηση της μεθόδου της κατ’ οίκον εργασίας. Επίσης, προχωρήσαμε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος εργασιών μας και επανακαθορίσαμε τις προτεραιότητες των δράσεών μας. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση σε υποθέσεις ή/και έργα τα οποία μπορούσαν να διεκπεραιωθούν εξ αποστάσεως και τα οποία δεν είχαν νομικά δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων συμμόρφωσης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και η ετοιμασία εκθέσεων εμπειρογνώμονα. Επιπλέον, επενδύσαμε περισσότερο χρόνο στην περαιτέρω επιμόρφωση του προσωπικού μας με συμμετοχή σε εξειδικευμένα διαδικτυακά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Ποιες ήταν οι σημαντικότερες προκλήσεις που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε λόγω της πανδημίας και πώς η εταιρεία κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτές;

Πέραν της διασφάλισης συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής για το προσωπικό μας, μία σημαντική πρόκληση που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αφορούσε την άμεση εξοικείωσή μας με το ειδικό πλαίσιο που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών είχε εκμηδενιστεί ή/και μειωθεί σε σημαντικό βαθμό λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που είχαν εφαρμοστεί. Για  τις επιχειρήσεις αυτές οι κρατικές ενισχύσεις αποτελούσαν ζήτημα βιωσιμότητας. Κατά συνέπεια, η εταιρεία μας έπρεπε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να μελετήσει και να εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο πλαίσιο, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες και πλήρως ενημερωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με πιθανές κρατικές ενισχύσεις.

 

Υπάρχει κάτι θετικό, το οποίο κρατάτε από την πανδημία;

Αποτελεί ιστορικό γεγονός ότι οι μεγάλες κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες. Η πρόσφατη υγειονομική κρίση δεν αποτελεί εξαίρεση. Μία άκρως θετική εξέλιξη  ήταν ότι η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής για την ψηφιακή αναβάθμιση και προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα. Η προσαρμογή αυτή διευκόλυνε την εταιρεία μας, η οποία είχε επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της, ώστε να διατηρήσει μία αμφίδρομη ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες της.

 

Χρειάστηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων να λάβετε αποφάσεις ή να κάνετε αλλαγές τις οποίες θα υιοθετήσετε και μετά την πανδημία;

Μία πρακτική την οποία θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και μετά την πανδημία είναι η εξ αποστάσεως εργασία. Η άμεση προσαρμογή του προσωπικού μας στα δεδομένα της πανδημίας σε συνδυασμό με την διατήρηση της παραγωγικότητας και της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας επιτρέπει την υιοθέτηση πιο σύγχρονων και καινοτόμων προτύπων εργασίας.

Επιπρόσθετα, έχουμε υιοθετήσει την πρακτική τηλεσυναντήσεων στις περιπτώσεις όπου δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία. Η εν λόγω πρακτική, εκτιμούμε ότι θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου μας, επιτρέποντας μας να εστιάσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό στην διεκπεραίωση της πολυσχιδούς εργασίας μας.

 

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την πορεία του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε στην μετά πανδημία εποχή;

Εκτιμούμε ότι ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι πρόσφατες κρίσεις έχουν αποδείξει ότι ο εν λόγω τομέας είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και ευέλικτος όσον αφορά την προσαρμογή στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα. Όσον αφορά ειδικότερα τον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας μας, εκτιμούμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για υπηρεσίες που σχετίζονται με κοινοποιήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Εκτιμούμε επίσης ότι, θα απαιτηθεί να γίνουν και ορισμένες αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, ενδεχομένως μέσω κρατικών ενισχύσεων, για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων δυσχερειών που επέφερε η πανδημία σε ορισμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να εμπλακεί ενεργά στις εν λόγω υποθέσεις, καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία και είναι πλήρως εξοικειωμένη με το σχετικό οικονομικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια της εταιρείας;

Στα επόμενα σχέδια της εταιρείας μας περιλαμβάνεται η δημιουργία πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε υποθέσεις ανταγωνισμού, αξιοποιώντας τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και τις σχετικές πιστοποιήσεις των στελεχών μας.

Προγραμματίζουμε επίσης, τη διοργάνωση και υλοποίηση καλοκαιρινού σχολείου, το οποίο θα απευθύνεται σε φοιτητές νομικής και νέους δικηγόρους. Πρόθεσή μας είναι επίσης, η διεύρυνση του φάσματος της θεματολογίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε μέσω της Trojan Economics Academy, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε αποκτήσει σε σύγχρονα θέματα, όπως η πράσινη μετάβαση, οι αλγόριθμοι, το blockchain και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περαιτέρω, στα μελλοντικά σχέδια μας περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη εμπλοκή μας σε υποθέσεις που αφορούν αγωγές για αποζημιώσεις λόγω βλάβης που προκαλείται από παραβάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των στελεχών μας και ενδεχομένως μέσω της ανάπτυξης νέων συνεργασιών.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 64, Συγκρότημα Όλυμπος, Γραφείο 5, 2034 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22560175

Ιστοσελίδα: www.trojaneconomics.com

Facebook: www.facebook.com/trojaneconomics

LinkedIn: www.linkedin.com/company/trojan-economics

 

Το δισέλιδο της συνέντευξης του Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου είναι διαθέσιμο εδώ.

Subscribe to our Newsletter