Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές

14:00 - 16:30

Webinar – Zoom

Greek

€80 + VAT

Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές

Webinar – Zoom

€80 + VAT

14:00 - 16:30

Greek

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Το σεμινάριο παρουσιάζει τις δομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες των ψηφιακών αγορών που επιδρούν στην αξιολόγηση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται αδυναμίες των παραδοσιακών παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης και αναλύονται πρόσθετοι παράγοντες που δύνανται να αποτελέσουν πηγή ισχύος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές αγορές.

Objectives


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ψηφιακών αγορών και ορισμένων πρόσθετων παραγόντων που διαδραματίζουν ρόλο κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν κριτικά διάφορους παράγοντες που συνδράμουν στην ύπαρξη ισχύος από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές αγορές.

Programme


  • Έννοια δεσπόζουσας θέσης

Επεξήγηση της έννοιας δεσπόζουσας θέσης σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την οικονομική θεωρία.

  •  Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης – Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ψηφιακών αγορών

Παρουσιάζονται οι παραδοσιακοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση της δεσπόζουσας θέσης, όπως τα μερίδια αγοράς, τα εμπόδια εισόδου και η ισχύς των αγοραστών. Αναδεικνύονται ορισμένες αδυναμίες των εν λόγω παραγόντων στην μέτρηση της σχετικής ισχύος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές αγορές.

Αναλύονται ορισμένες ιδιαιτερότητες των ψηφιακών αγορών (π.χ. δυναμικότητα, δίπλευρος / πολύπλευρος χαρακτήρας, μηδενική τιμή, επικράτηση μίας επιχείρησης) και παρουσιάζονται πρόσθετοι παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στη θεμελίωση της δεσπόζουσας θέσης στις ψηφιακές αγορές, όπως είναι οι καινοτομίες, οι επιδράσεις δικτύου, το κόστος μεταστροφής και τα μεγάλα δεδομένα.

Accreditation


Material


Trainer


Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η αξιολόγηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing