Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού

26/06/2024

14:00 - 17:15

Webinar – Zoom

Greek

€80 + VAT

3

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού

26/06/2024

Webinar – Zoom

€80 + VAT

14:00 - 17:15

Greek

3

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού και των πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό οριοθετείται η έννοια των εμπιστευτικών πληροφοριών, αναλύονται οι ενναλακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και παρουσιάζονται οι βασικές αρχές αξιολόγησης των δυνητικών επιδράσεων της ανταλλαγής πληροφοριών στη λειτουργία του ανταγωνισμού. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται επίσης βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισμό του κινδύνου παράβασης του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης και εξοικείωσης των συμμετεχόντων, παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα μέσα από σχετική νομολογία και υποθετικά σενάρια και ασκήσεις.

Objectives


Το σεμινάριο αποσκοπεί στην αποκρυστάλλωση των κρίσιμων παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιδράσεων που δύναται να έχει η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων στη λειτουργία του ανταγωνισμού υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού και των πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων.

 

 • Αναγνώριση δυνητικών επιδράσεων ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών στην λειτουργία του ανταγωνισμού
 • Περιγραφή εναλλακτικών τρόπων με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Διαχωρισμός περιπτώσεων ανταλλαγής πληροφοριών που περιορίζουν και που προάγουν τον ανταγωνισμό
 • Σκιαγράφηση αναλυτικού πλαισίου αξιολόγησης της συμβατότητας της ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού
 • Κατά περίπτωση αξιολόγηση ανταγωνιστικών επιδράσεων ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Ταξινόμηση πληροφοριών βάσει επικινδυνότητας παράβασης του Δικαίου του Ανταγωνισμού

Programme


Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Άρθρο 101 ΣΛΕΕ

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών συστατικών στοιχείων του απαγορευτικού κανόνα που αφορά τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και τις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων.

 • Έννοιες επιχείρησης, ένωσης επιχειρήσεων, συμφωνίας, εναρμονισμένης πρακτικής και απόφασης ένωσης επιχειρήσεων
 • Διάκριση περιορισμού του ανταγωνισμού: εξ αντικειμένου και εξ αποτελέσματος
 • Διάκριση οριζόντιων και κάθετων συμφωνιών
 • Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύσταση ή/και η διατήρηση αντιανταγωνιστικών συμπράξεων
 • Προϋποθέσεις εξαίρεσης από τον απαγορευτικό κανόνα
 • Συνέπειες παράβασης του Άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ
Ενότητα 2: Η ανταλλαγή πληροφοριών υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού

Παρουσίαση αναλυτικού πλαισίου αξιολόγησης της συμβατότητας της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού σύμφωνα με την πρακτική λήψης αποφάσεων και τη σχετική νομολογία.

 • Εννοιολογική προσέγγιση της ανταλλαγής πληροφοριών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
 • Οριοθέτηση έννοιας εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Ενδεχόμενα οφέλη αποτελεσματικότητας ως απόρροια της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση δυνητικών επιδράσεων της ανταλλαγής πληροφοριών στη λειτουργία του ανταγωνισμού βάσει των χαρακτηριστικών των πληροφοριών και της αγοράς.
 • Εναλλακτικοί τρόποι εκδήλωσης ανταλλαγής πληροφοριών (π.χ. άμεση ανταλλαγή, ανταλλαγή τύπου Huband Spoke, χρήση αλγόριθμου)
 • Δημόσια ανταλλαγή πληροφοριών (signalling)
 • Διάκριση συντονισμένης ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών και μονομερούς κοινοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Διάκριση ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών και επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence)
 • Αξιολόγηση ανταλλαγής πληροφοριών υπό το πρίσμα των προϋποθέσεων εξαίρεσης βάσει του άρθρου 101(3) ΣΛΕΕ
 • Παραδείγματα από τη νομολογία και πρακτικές ασκήσεις
Ενότητα 3: Ειδικά θέματα: Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο Συγχωνεύσεων, Εξαγορών και Κοινών Επιχειρήσεων

Παρουσίαση ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων στο πλαίσιο Συγχωνεύσεων, Εξαγορών και Κοινών Επιχειρήσεων (joint ventures).

 • Καθορισμός εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence)
 • Περιπτώσεις όπου η ανταλλαγή πληροφοριών συνεπάγεται πρόωρη εφαρμογή συγκέντρωσης (gunjumping)
 • Κίνδυνοι από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε κοινή επιχείρηση (joint venture)
Ενότητα 4: Σύνοψη

Σύνοψη παρουσίασης. Ερωτήσεις και συζήτηση.

Accreditation


Material


Βιβλιογραφία

 

Νομολογία

Trainer


Παναγιώτης Αγησιλάου

Είναι διευθυντής στην Trojan Economics και διατελεί μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά με ειδίκευση στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα) και μεταπτυχιακών από το University College London (UK) (με Distinction) και το King’s College London (UK).

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους παγκοσμίως, και ο μοναδικός στην Κύπρο, σε θέματα ανταγωνισμού στις εκδόσεις του Who’s Who Legal: Competition (2020-2023). Είναι επίσης αποδέκτης του βραβείου Lexology Client Choice Awards (2021-2022).

Είναι συν-συγγραφέας του συγγράμματος με τίτλο “Η Πολιτική του Ανταγωνισμού στην Κύπρο” το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το 2011.

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing